Hồ chứa nước Hóc Răm trên nhánh suối Thoại (xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) được Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam khảo sát lập thiết kế và tiến hành xây dựng năm 1995, đưa vào sử dụng năm 1997. Đây là hồ thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Diện tích lưu vực của hồ 6,81km2, dung tích toàn phần: 2,91x106m3, trong đó dung tích hữu ích: 2,64x106m3.